Condicions de contractació

Aquestes Condicions de Contractació regulen la compra dels articles oferts a través del web www.roseandfun.com, titularitat de ROSANA FONT MARTÍNEZ, amb NIF 40526422P; domicili  c/ Cavallers 24-26,  17200  Palafrugell (Girona), telèfon  972610794, email: info@roseandfun.com, d’ara endavant “l’Empresa ” o “Rose&Fun”.

En aquest document ens referirem a el “Client”, que és la persona física que adquireix l’article ofert a través del web i ” l’Empresa ” o “Rose&Fun”, que som nosaltres.

Els articles s’adquireixen directament a l’Empresa qui actua com a venedora directa, per tant, el contracte de venda dels articles es realitza entre el Client i l’Empresa.

El Client ha de llegir i acceptar les presents Condicions i la informació dels articles que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella d’acceptació de les Condicions de Contractació que apareixerà durant el procés de compra. Al fer-ho, el Client confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per adquirir els articles oferts per l’Empresa.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s’entendrà perfeccionada de ple dret i des d’aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l’acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà per l’Empresa durant un any, en idioma espanyol o català, i el Client durant aquest període podrà obtenir-ne una còpia.

1. OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client s’obliga a tots els efectes a utilitzar la web i, si escau, a adquirir els articles oferts per l’Empresa, de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions de Contractació.

L’Empresa es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels Clients que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

2. PREUS

Tots els preus exposats a la llista dels nostres articles són en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a no ser que a la informació sobre l’article s’especifiqui que no l’inclou.

En el cas que un article estigui en oferta, s’indicarà el preu d’oferta i el seu període de validesa.

El preu de l’enviament dels articles serà de 3,95 Euros per a compres inferiors a 50 Euros. Si el preu dels articles adquirits superen els 50 Euros l’enviament serà gratuït.

En el resum final de compra, abans de realitzar el pagament, apareixerà el seu preu definitiu, indicant la quantitat corresponent als impostos aplicables, així com el cost de l’enviament.

Els preus exposats en aquesta web podran ser revisats i modificats, si les condicions ho requereixen, en qualsevol moment.

3. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS ARTICLES

El Client seleccionarà al web els articles que vulgueu adquirir i el nombre d’unitats.

El Client haurà d’omplir el formulari amb les seves dades per poder tramitar la compra i, si ho desitja,  es podrà registrar a la web per realitzar futures compres de forma més àgil.  Abans de realitzar la compra se li mostrarà al Client un resum dels articles que desitja adquirir, el preu, les despeses d’enviament i el termini previst per al lliurament, i el Client podrà realitzar els canvis que consideri oportuns. Per formalitzar la compra el Client haurà de clicar a la casella d’acceptació de la Política de Privacitat i de les presents Condicions de Contractació. En aquest moment també haurà de triar la forma de pagament i clicar a Realitzar Comanda. Posteriorment passarà a una altra pàgina on el Client haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament, o del servei de pagament disponible, i acceptar la realització del pagament. Un cop efectuat el pagament l’Empresa enviarà al correu electrònic del Client un e-mail justificant la seva recepció en el termini màxim de les 24 hores següents a la seva realització.

El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per l’Empresa del pagament del preu dels articles.

Totes les transaccions que es realitzen a través del TPV Virtual tindran totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants. Les transaccions es realitzaran en temps real, de manera que l’autorització de l’operació es comunica a l’Empresa i al Client en el moment. Aquest sistema incorpora els últims protocols de comerç electrònic desenvolupats per VISA i MasterCard, que permeten identificar el comprador que utilitza la seva targeta com a mitjà de pagament en una botiga virtual.

Les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de l’Empresa.

El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti i, en particular, es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels articles que vulgui adquirir. L’Empresa es reserva el dret de denegar aquesta forma de pagament en cas de targeta denegada o dades falses. Així mateix, el Client haurà de notificar a l’Empresa a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres a la web tan aviat com tingui coneixement d’això.

A l’enviar els articles s’adjuntarà l’albarà/factura referent a aquest. En tot cas, el Client pot obtenir una còpia de la factura demanant-per email a l’Empresa. El Client autoritza a l’Empresa a enviar-li la factura en format electrònic.

4. LLIURAMENT DE COMANDES

El lliurament de comandes es durà a terme mitjançant tramesa per l’agència de transport en el termini establert en el moment de formalitzar la compra, un cop rebuda la confirmació bancària del pagament.

Des que el Client compra l’article fins que el rep, poden passar entre 3 i 4 dies hàbils.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement pel Client. L’Empresa no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament de l’article no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades pel Client, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

Quan l’Empresa prevegi que, per algun motiu, no podrà complir el termini de lliurament corresponent a una determinada comanda, informarà ràpidament al Client, qui podrà optar per recuperar el preu abonat, que li serà retornat en un termini màxim de 30 dies.

Igualment, en cas que l’Empresa no pugui lliurar al Client els articles adquirits per no estar aquests disponibles en aquest moment, informarà ràpidament d’aquest fet al Client i li oferirà un article de característiques similars, podent el Client optar per acceptar el nou article ofert per l’Empresa, o anul·lar la comanda i recuperar el preu abonat, que li serà retornat en un termini màxim de 30 dies.

5. CANVIS

En el cas que s’hagi produït un error en l’article enviat o es tracti d’un article defectuós, el Client podrà canviar l’article per un altre i Rose&Fun es farà càrrec de les despeses que comporti el retorn de l’article i l’enviament del nou.

El procediment per fer el canvi serà el següent:

1.- El Client s’haurà de posar en contacte amb Rose&Fun enviant un correu electrònic a info@roseandfun.com, posant en l’assumpte “CANVI”.  En aquest correu el Client haurà d’escriure el seu nom, el número de comanda i el motiu del canvi.

2. Un cop verificada la informació Rose&Fun es posarà en contacte amb el Client per explicar-li com procedir al retorn de l’article.

El retorn de l’article s’ha de fer a: Rose&Fun, c/ Cavallers 24-26  17200  Palafrugell

3. L’article no s’ha d’haver utilitzat i ha de retornar-se amb el seu embalatge original. Una vegada rebut l’article, Rose&Fun procedirà a l’enviament del nou article escollit pel Client.

6. DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb els articles 102 i següents de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el Client que tingui la condició de consumidor o Client de conformitat amb la definició establerta en l’article 3 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció dels articles. Això no obstant, tal com s’estableix en l’apartat denominat “EXCEPCIONS A EL DRET DE DESISTIMENT”, aquest dret no és procedent per els béns i serveis especificats en l’esmentat apartat.

Per exercir el dret de desistiment, el Client haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que podrà enviar-nos per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten a el principi d’aquestes Condicions. Si ho desitja pot utilitzar el següent formulari:

Formulari de desistiment

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de  Rose&Fun

c/ Cavallers 24-26  17200  Palafrugell

– Per la present els hi comunico que desisteixo del meu contracte de compra del següent article: _________________________________________________________________________________

– Comanda n. _______________________, realitzada el dia: ____________________

– Nom i cognoms: ___________________________________________________________

– Domicili: ____________________________________________________________________

– Signatura (Només si el present formulari es presenta en paper)

– Data: _____________________

L’Empresa només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

• L’article ha d’estar en l’embalatge i etiquetatge originals.

• L’enviament s’ha de fer amb la mateixa caixa en què es va rebre l’article. En cas que no es pugui fer amb la caixa original, el Client l’haurà de tornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a l’Empresa en bones condicions, en cas contrari l’Empresa es reserva el dret de rebutjar la devolució.

• Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins el paquet, amb indicació dels articles retornats.

L’article s’ha de retornar a Rose&Fun, c/ Cavallers 24-26 17200  Palafrugell. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec del Client, podent aquest triar lliurement la companyia que preferiu per al transport de l’article i, si ho desitja, realitzar un càlcul d’aquest cost aquí:

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-calculador_tarifas/sidioma=es_ES

http://www.seur.com/es/particulares/tarifas/envio-online/

https://www.gls-spain.es/es/calculador-envio/

https://www.genei.es/ (Comparador de tarifes)

Un cop rebut l’article i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import, que s’efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data que el Client va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que el Client va escollir a l’hora de realitzar la compra. Fins que no hagi rebut els articles retornats l’Empresa podrà retenir el reemborsament.

EXCEPCIONS A EL DRET DE DESISTIMENT

Tal com estableix l’Art. 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin als articles i serveis especificats en l’esmentat article, que són els següents:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis en que el preu depengui de fluctuacions de mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

g) El subministrament de begudes alcohòliques en que el preu hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions de mercat que l’empresari no pugui controlar.

h) Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s’ha d’aplicar a aquests serveis o béns addicionals .

i) El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

7. GARANTIA

Els nostres Clients es beneficien de la garantia donada pels diferents fabricants dels articles que venem en aquest web.

8. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació el client pot enviar una comunicació a l’Empresa mitjançant l’adreça de correu electrònic info@roseandfun.com.

9. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions de Contractació.

10. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació a la contractació de articles o amb aquestes Condicions Generals, s’ha de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en l’aplicació o interpretació de les presents condicions, així com els contractes existents entre les parts, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de La Bisbal d’Empordà (Girona), Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció, amb excepció del que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en cas que aquesta Llei sigui aplicable.

12. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES L’Empresa es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que el Client hagi acceptat expressament les condicions modificades.